ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27916
67%
116:1
อนุบาล 3538
33%
18:1
ระดับปฐมวัย121224
21%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 115722
24%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 26410
11%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 39615
17%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 45611
12%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 57815
17%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 610717
19%
117:1
ระดับประถมศึกษา523890
79%
615:1
รวมทั้งสิ้น6450114
100%
814:1