ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 210919
58%
119:1
อนุบาล 35914
42%
114:1
ระดับปฐมวัย151833
18%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 17512
12%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 27916
16%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 38917
17%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 47613
13%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 59817
17%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 6131023
23%
123:1
ระดับประถมศึกษา514798
53%
616:1
มัธยมศึกษาปีที่ 16410
19%
110:1
มัธยมศึกษาปีที่ 261521
40%
121:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3111122
42%
122:1
มัธยมศีกษาตอนต้น233053
29%
318:1
รวมทั้งสิ้น8995184
100%
1117:1