ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28513
46%
113:1
อนุบาล 39615
54%
115:1
ระดับปฐมวัย171128
18%
214:1
ประถมศึกษาปีที่ 17411
12%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 26410
11%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 313518
20%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 410616
18%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 5111223
26%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 67512
13%
112:1
ระดับประถมศึกษา543690
58%
615:1
มัธยมศึกษาปีที่ 111819
50%
119:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26410
26%
110:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3549
24%
19:1
มัธยมศีกษาตอนต้น221638
24%
313:1
รวมทั้งสิ้น9363156
100%
1114:1