ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27512
60%
112:1
อนุบาล 3538
40%
18:1
ระดับปฐมวัย12820
22%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 17-7
10%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 28412
17%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 36410
14%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 47916
23%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 55813
19%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 611011
16%
111:1
ระดับประถมศึกษา343569
78%
612:1
รวมทั้งสิ้น464389
100%
811:1