ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 281018
47%
118:1
อนุบาล 371320
53%
120:1
ระดับปฐมวัย152338
25%
219:1
ประถมศึกษาปีที่ 171017
15%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 25813
11%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 3141327
23%
127:1
ประถมศึกษาปีที่ 4121224
21%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 515823
20%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 65813
11%
113:1
ระดับประถมศึกษา5859117
75%
620:1
รวมทั้งสิ้น7382155
100%
819:1