ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28311
50%
111:1
อนุบาล 35611
50%
111:1
ระดับปฐมวัย13922
18%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 110313
17%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 261218
24%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 3314
5%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 45813
17%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 54812
16%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 610616
21%
116:1
ระดับประถมศึกษา383876
62%
613:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1437
29%
17:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26511
46%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3516
25%
16:1
มัธยมศีกษาตอนต้น15924
20%
38:1
รวมทั้งสิ้น6656122
100%
1111:1