ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2336
43%
16:1
อนุบาล 3358
57%
18:1
ระดับปฐมวัย6814
15%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 17613
17%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 27512
16%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 37310
13%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 47613
17%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 58412
16%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 611617
22%
117:1
ระดับประถมศึกษา473077
85%
613:1
รวมทั้งสิ้น533891
100%
811:1