ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28513
43%
113:1
อนุบาล 310717
57%
117:1
ระดับปฐมวัย181230
25%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 15813
14%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 2279
10%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 311415
16%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 411415
16%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 5131023
25%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 67916
18%
116:1
ระดับประถมศึกษา494291
75%
615:1
รวมทั้งสิ้น6754121
100%
815:1