ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2246
40%
16:1
อนุบาล 3549
60%
19:1
ระดับปฐมวัย7815
21%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 17815
27%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 2358
15%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 3437
13%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4639
16%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 5437
13%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6639
16%
19:1
ระดับประถมศึกษา302555
79%
69:1
รวมทั้งสิ้น373370
100%
89:1