ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2336
60%
16:1
อนุบาล 3134
40%
14:1
ระดับปฐมวัย4610
12%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 16612
16%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 2426
8%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 314216
22%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 49817
23%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 56511
15%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 65611
15%
111:1
ระดับประถมศึกษา442973
88%
612:1
รวมทั้งสิ้น483583
100%
810:1