ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27714
54%
114:1
อนุบาล 35712
46%
112:1
ระดับปฐมวัย121426
27%
213:1
ประถมศึกษาปีที่ 1123
4%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 2639
13%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 36814
20%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 49918
25%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 58210
14%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 611617
24%
117:1
ระดับประถมศึกษา413071
73%
612:1
รวมทั้งสิ้น534497
100%
812:1