ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2134
40%
14:1
อนุบาล 3156
60%
16:1
ระดับปฐมวัย2810
15%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 17512
21%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 2459
16%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 38412
21%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 42810
17%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 5426
10%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6549
16%
19:1
ระดับประถมศึกษา302858
85%
610:1
รวมทั้งสิ้น323668
100%
89:1