ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2224
44%
14:1
อนุบาล 3415
56%
15:1
ระดับปฐมวัย639
9%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1213
6%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 25510
20%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 3336
12%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4459
18%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 5426
12%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 69817
33%
117:1
ระดับประถมศึกษา272451
51%
69:1
มัธยมศึกษาปีที่ 111415
38%
115:1
มัธยมศึกษาปีที่ 25813
33%
113:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39312
30%
112:1
มัธยมศีกษาตอนต้น251540
40%
313:1
รวมทั้งสิ้น5842100
100%
119:1