ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 27916
36%
116:1
อนุบาล 3111728
64%
128:1
ระดับปฐมวัย182644
24%
222:1
ประถมศึกษาปีที่ 191019
14%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 271219
14%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 3101525
18%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 4121628
20%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 59918
13%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 6181129
21%
129:1
ระดับประถมศึกษา6573138
76%
623:1
รวมทั้งสิ้น8399182
100%
823:1