ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29918
56%
118:1
อนุบาล 35914
44%
114:1
ระดับปฐมวัย141832
18%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 112719
18%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 2189
9%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 35712
12%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 410919
18%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 5181028
27%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 67916
16%
116:1
ระดับประถมศึกษา5350103
59%
617:1
มัธยมศึกษาปีที่ 110414
34%
114:1
มัธยมศึกษาปีที่ 210818
44%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3819
22%
19:1
มัธยมศีกษาตอนต้น281341
23%
314:1
รวมทั้งสิ้น9581176
100%
1116:1