ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 251318
50%
118:1
อนุบาล 312618
50%
118:1
ระดับปฐมวัย171936
27%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 1111829
29%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 28311
11%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 38715
15%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 4549
9%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 561622
22%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 68513
13%
113:1
ระดับประถมศึกษา465399
73%
617:1
รวมทั้งสิ้น6372135
100%
817:1