ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1369
24%
19:1
อนุบาล 28816
43%
116:1
อนุบาล 37512
32%
112:1
ระดับปฐมวัย181937
35%
312:1
ประถมศึกษาปีที่ 141014
20%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 24610
14%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 310919
27%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 48412
17%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 5729
13%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 6246
9%
16:1
ระดับประถมศึกษา353570
65%
612:1
รวมทั้งสิ้น5354107
100%
912:1