ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 18311
31%
111:1
อนุบาล 27512
34%
112:1
อนุบาล 36612
34%
112:1
ระดับปฐมวัย211435
23%
312:1
ประถมศึกษาปีที่ 1549
12%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 261016
21%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 37613
17%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 4819
12%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 59918
23%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 66612
16%
112:1
ระดับประถมศึกษา413677
52%
613:1
มัธยมศึกษาปีที่ 112618
49%
118:1
มัธยมศึกษาปีที่ 24711
30%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3448
22%
18:1
มัธยมศีกษาตอนต้น201737
25%
312:1
รวมทั้งสิ้น8267149
100%
1212:1