ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2231437
54%
219:1
อนุบาล 3181331
46%
216:1
ระดับปฐมวัย412768
13%
417:1
ประถมศึกษาปีที่ 1212748
19%
224:1
ประถมศึกษาปีที่ 2241640
15%
220:1
ประถมศึกษาปีที่ 3191433
13%
217:1
ประถมศึกษาปีที่ 4251843
17%
222:1
ประถมศึกษาปีที่ 5292453
20%
227:1
ประถมศึกษาปีที่ 6231942
16%
221:1
ระดับประถมศึกษา141118259
51%
1222:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1283462
34%
231:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2263561
34%
231:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3203757
32%
229:1
มัธยมศีกษาตอนต้น74106180
36%
630:1
รวมทั้งสิ้น256251507
100%
2223:1