ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2235
42%
15:1
อนุบาล 3527
58%
17:1
ระดับปฐมวัย7512
18%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 17310
19%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 2213
6%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3639
17%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 4347
13%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 59514
26%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 65510
19%
110:1
ระดับประถมศึกษา322153
82%
69:1
รวมทั้งสิ้น392665
100%
88:1