ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 210515
56%
115:1
อนุบาล 36612
44%
112:1
ระดับปฐมวัย161127
28%
214:1
ประถมศึกษาปีที่ 15510
14%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 26511
16%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 3369
13%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 4459
13%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 56915
21%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 611516
23%
116:1
ระดับประถมศึกษา353570
72%
612:1
รวมทั้งสิ้น514697
100%
812:1