ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28715
52%
115:1
อนุบาล 36814
48%
114:1
ระดับปฐมวัย141529
21%
215:1
ประถมศึกษาปีที่ 111516
14%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 27916
14%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 37512
11%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 410515
14%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 5121224
22%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 6141428
25%
128:1
ระดับประถมศึกษา6150111
79%
619:1
รวมทั้งสิ้น7565140
100%
818:1