ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2314
40%
14:1
อนุบาล 3336
60%
16:1
ระดับปฐมวัย6410
25%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1112
7%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 2123
10%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3235
17%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 4538
27%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 53-3
10%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 6369
30%
19:1
ระดับประถมศึกษา151530
75%
65:1
รวมทั้งสิ้น211940
100%
85:1