ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 19716
33%
116:1
อนุบาล 29413
27%
113:1
อนุบาล 313720
41%
120:1
ระดับปฐมวัย311849
34%
316:1
ประถมศึกษาปีที่ 110919
20%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 2639
10%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 37815
16%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 46713
14%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 5111021
22%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 651217
18%
117:1
ระดับประถมศึกษา454994
66%
616:1
รวมทั้งสิ้น7667143
100%
916:1