ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 15857115
26%
523:1
อนุบาล 27394167
38%
533:1
อนุบาล 37384157
36%
531:1
ระดับปฐมวัย204235439
29%
1529:1
ประถมศึกษาปีที่ 19187178
17%
536:1
ประถมศึกษาปีที่ 29198189
18%
538:1
ประถมศึกษาปีที่ 386105191
18%
538:1
ประถมศึกษาปีที่ 48379162
15%
532:1
ประถมศึกษาปีที่ 57882160
15%
532:1
ประถมศึกษาปีที่ 68993182
17%
630:1
ระดับประถมศึกษา5185441,062
71%
3134:1
รวมทั้งสิ้น7227791,501
100%
4633:1