ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2617
70%
17:1
อนุบาล 3123
30%
13:1
ระดับปฐมวัย7310
14%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1437
11%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 27411
17%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 3235
8%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 48311
17%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 59817
27%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 67613
20%
113:1
ระดับประถมศึกษา372764
86%
611:1
รวมทั้งสิ้น443074
100%
89:1