ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2459
60%
19:1
อนุบาล 3426
40%
16:1
ระดับปฐมวัย8715
24%
28:1
ประถมศึกษาปีที่ 1437
15%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 2156
13%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3358
17%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 4549
19%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 5257
15%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 64610
21%
110:1
ระดับประถมศึกษา192847
76%
68:1
รวมทั้งสิ้น273562
100%
88:1