ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 26814
61%
114:1
อนุบาล 3369
39%
19:1
ระดับปฐมวัย91423
18%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 111213
19%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 2246
9%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 36410
14%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 48311
16%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 581220
29%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 6729
13%
19:1
ระดับประถมศึกษา422769
54%
612:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1325
14%
15:1
มัธยมศึกษาปีที่ 241216
44%
116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 341115
42%
115:1
มัธยมศีกษาตอนต้น112536
28%
312:1
รวมทั้งสิ้น6266128
100%
1112:1