ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2729
43%
19:1
อนุบาล 37512
57%
112:1
ระดับปฐมวัย14721
21%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 18513
16%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 210818
23%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 34610
13%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 44711
14%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 55611
14%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 68917
21%
117:1
ระดับประถมศึกษา394180
79%
613:1
รวมทั้งสิ้น5348101
100%
813:1