ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2336
43%
16:1
อนุบาล 3358
57%
18:1
ระดับปฐมวัย6814
30%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 1156
19%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 2-33
9%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 32-2
6%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 4426
19%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5257
22%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6358
25%
18:1
ระดับประถมศึกษา122032
70%
65:1
รวมทั้งสิ้น182846
100%
86:1