ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2426
46%
16:1
อนุบาล 37-7
54%
17:1
ระดับปฐมวัย11213
22%
27:1
ประถมศึกษาปีที่ 16511
24%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 2336
13%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 3538
18%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 4347
16%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 5156
13%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6347
16%
17:1
ระดับประถมศึกษา212445
78%
68:1
รวมทั้งสิ้น322658
100%
87:1