ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 24711
50%
111:1
อนุบาล 37411
50%
111:1
ระดับปฐมวัย111122
11%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 161117
14%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 291019
15%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 37815
12%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 4151025
20%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 516824
20%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 616723
19%
123:1
ระดับประถมศึกษา6954123
61%
621:1
มัธยมศึกษาปีที่ 113821
36%
121:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2101020
34%
120:1
มัธยมศึกษาปีที่ 312517
29%
117:1
มัธยมศีกษาตอนต้น352358
29%
319:1
รวมทั้งสิ้น11588203
100%
1118:1