ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 21-1
11%
11:1
อนุบาล 3628
89%
18:1
ระดับปฐมวัย729
15%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1246
12%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 26410
20%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 3314
8%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 4549
18%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 5347
14%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 68614
28%
114:1
ระดับประถมศึกษา272350
85%
68:1
รวมทั้งสิ้น342559
100%
87:1