ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2213
33%
13:1
อนุบาล 3336
67%
16:1
ระดับปฐมวัย549
20%
25:1
ประถมศึกษาปีที่ 1213
8%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 2145
14%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 3336
17%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 4516
17%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5437
19%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 6549
25%
19:1
ระดับประถมศึกษา201636
80%
66:1
รวมทั้งสิ้น252045
100%
86:1