ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 215924
52%
124:1
อนุบาล 313922
48%
122:1
ระดับปฐมวัย281846
24%
223:1
ประถมศึกษาปีที่ 1122234
24%
134:1
ประถมศึกษาปีที่ 271219
13%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 3111021
15%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 414923
16%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 5101121
15%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 6111526
18%
126:1
ระดับประถมศึกษา6579144
76%
624:1
รวมทั้งสิ้น9397190
100%
824:1