ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1718
32%
18:1
อนุบาล 2268
32%
18:1
อนุบาล 3369
36%
19:1
ระดับปฐมวัย121325
27%
38:1
ประถมศึกษาปีที่ 15611
17%
111:1
ประถมศึกษาปีที่ 24610
15%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 391019
29%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 4639
14%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 57310
15%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 6257
11%
17:1
ระดับประถมศึกษา333366
73%
611:1
รวมทั้งสิ้น454691
100%
910:1