ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 29918
46%
118:1
อนุบาล 391221
54%
121:1
ระดับปฐมวัย182139
21%
220:1
ประถมศึกษาปีที่ 14812
11%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 28816
15%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 391019
18%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 410414
13%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 5141630
28%
130:1
ประถมศึกษาปีที่ 613316
15%
116:1
ระดับประถมศึกษา5849107
59%
618:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1538
22%
18:1
มัธยมศึกษาปีที่ 211617
47%
117:1
มัธยมศึกษาปีที่ 33811
31%
111:1
มัธยมศีกษาตอนต้น191736
20%
312:1
รวมทั้งสิ้น9587182
100%
1117:1