ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1231134
30%
217:1
อนุบาล 2172643
38%
222:1
อนุบาล 3191837
32%
219:1
ระดับปฐมวัย5955114
21%
619:1
ประถมศึกษาปีที่ 1171128
12%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 2202242
18%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 3111526
11%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 4131932
14%
132:1
ประถมศึกษาปีที่ 5192645
19%
223:1
ประถมศึกษาปีที่ 6293059
25%
230:1
ระดับประถมศึกษา109123232
42%
926:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1443983
40%
242:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2293968
33%
234:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3282654
26%
227:1
มัธยมศีกษาตอนต้น101104205
37%
634:1
รวมทั้งสิ้น269282551
100%
2126:1