ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2131730
41%
130:1
อนุบาล 3232043
59%
222:1
ระดับปฐมวัย363773
20%
324:1
ประถมศึกษาปีที่ 1112132
17%
132:1
ประถมศึกษาปีที่ 2142640
21%
220:1
ประถมศึกษาปีที่ 3121426
14%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 4131629
15%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 5141630
16%
130:1
ประถมศึกษาปีที่ 6161733
17%
133:1
ระดับประถมศึกษา80110190
52%
727:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1141327
27%
127:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2211536
36%
136:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3152237
37%
137:1
มัธยมศีกษาตอนต้น5050100
28%
333:1
รวมทั้งสิ้น166197363
100%
1328:1