ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 24812
50%
112:1
อนุบาล 37512
50%
112:1
ระดับปฐมวัย111324
26%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 111617
24%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 2369
13%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 38513
19%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 4448
11%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 58513
19%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 66410
14%
110:1
ระดับประถมศึกษา403070
74%
612:1
รวมทั้งสิ้น514394
100%
812:1