ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2171532
48%
132:1
อนุบาล 3211435
52%
135:1
ระดับปฐมวัย382967
20%
234:1
ประถมศึกษาปีที่ 1172037
19%
137:1
ประถมศึกษาปีที่ 2141024
13%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 3151631
16%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 4161329
15%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 5181937
19%
137:1
ประถมศึกษาปีที่ 6181432
17%
132:1
ระดับประถมศึกษา9892190
58%
632:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1131124
34%
124:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2151025
35%
125:1
มัธยมศึกษาปีที่ 314822
31%
122:1
มัธยมศีกษาตอนต้น422971
22%
324:1
รวมทั้งสิ้น178150328
100%
1130:1