ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2161632
62%
132:1
อนุบาล 313720
38%
120:1
ระดับปฐมวัย292352
19%
226:1
ประถมศึกษาปีที่ 1101121
13%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 2181331
20%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 319524
15%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 411920
13%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 5142034
22%
134:1
ประถมศึกษาปีที่ 6141327
17%
127:1
ระดับประถมศึกษา8671157
56%
626:1
มัธยมศึกษาปีที่ 114822
31%
122:1
มัธยมศึกษาปีที่ 214923
33%
123:1
มัธยมศึกษาปีที่ 317825
36%
125:1
มัธยมศีกษาตอนต้น452570
25%
323:1
รวมทั้งสิ้น160119279
100%
1125:1