ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 271118
50%
118:1
อนุบาล 310818
50%
118:1
ระดับปฐมวัย171936
22%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 19817
18%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 29817
18%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 36814
15%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 47714
15%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 571118
19%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 610414
15%
114:1
ระดับประถมศึกษา484694
56%
616:1
มัธยมศึกษาปีที่ 111213
35%
113:1
มัธยมศึกษาปีที่ 26511
30%
111:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39413
35%
113:1
มัธยมศีกษาตอนต้น261137
22%
312:1
รวมทั้งสิ้น9176167
100%
1115:1