ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 291120
45%
120:1
อนุบาล 3101424
55%
124:1
ระดับปฐมวัย192544
27%
222:1
ประถมศึกษาปีที่ 1111223
20%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 28614
12%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 361016
14%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 49716
14%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 5161733
28%
133:1
ประถมศึกษาปีที่ 610515
13%
115:1
ระดับประถมศึกษา6057117
73%
620:1
รวมทั้งสิ้น7982161
100%
820:1