ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28816
41%
116:1
อนุบาล 391423
59%
123:1
ระดับปฐมวัย172239
21%
220:1
ประถมศึกษาปีที่ 116925
17%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 2141125
17%
125:1
ประถมศึกษาปีที่ 37815
10%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 412921
14%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 5161834
23%
134:1
ประถมศึกษาปีที่ 6161228
19%
128:1
ระดับประถมศึกษา8167148
79%
625:1
รวมทั้งสิ้น9889187
100%
823:1