ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28412
33%
112:1
อนุบาล 316824
67%
124:1
ระดับปฐมวัย241236
23%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 181220
16%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 210919
15%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 312719
15%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 4111526
21%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 551520
16%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 616420
16%
120:1
ระดับประถมศึกษา6262124
78%
621:1
รวมทั้งสิ้น8674160
100%
820:1