ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2101424
55%
124:1
อนุบาล 312820
45%
120:1
ระดับปฐมวัย222244
15%
222:1
ประถมศึกษาปีที่ 1121224
17%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 210616
11%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 3151631
22%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 4101222
15%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 5171330
21%
130:1
ประถมศึกษาปีที่ 614620
14%
120:1
ระดับประถมศึกษา7865143
48%
624:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1251237
32%
137:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2271239
34%
220:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3231538
33%
219:1
มัธยมศีกษาตอนต้น7539114
38%
523:1
รวมทั้งสิ้น175126301
100%
1323:1