ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 22810
48%
110:1
อนุบาล 36511
52%
111:1
ระดับปฐมวัย81321
22%
211:1
ประถมศึกษาปีที่ 110919
26%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 2347
9%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 35510
14%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 48513
18%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 561016
22%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 6459
12%
19:1
ระดับประถมศึกษา363874
78%
612:1
รวมทั้งสิ้น445195
100%
812:1