ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2437
37%
17:1
อนุบาล 37512
63%
112:1
ระดับปฐมวัย11819
23%
210:1
ประถมศึกษาปีที่ 14610
16%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 2549
15%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 3448
13%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 49514
23%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 5369
15%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 69312
19%
112:1
ระดับประถมศึกษา342862
77%
610:1
รวมทั้งสิ้น453681
100%
810:1