ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 282028
47%
128:1
อนุบาล 322931
53%
131:1
ระดับปฐมวัย302959
18%
230:1
ประถมศึกษาปีที่ 1191231
16%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 2201232
17%
132:1
ประถมศึกษาปีที่ 3121628
15%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 4171431
16%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 5161430
16%
130:1
ประถมศึกษาปีที่ 6191938
20%
219:1
ระดับประถมศึกษา10387190
58%
727:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1201737
49%
137:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2131124
32%
124:1
มัธยมศึกษาปีที่ 311415
20%
115:1
มัธยมศีกษาตอนต้น443276
23%
325:1
รวมทั้งสิ้น177148325
100%
1227:1